Kerama Marazzi
Úvalská 631/28, Karlovy Vary, 36005
tel. +420 601 525 262
email: kerama.marazzicz@gmail.com
keramamarazzi.cz